POMOCNÉ ROSTLINNÉ PŘÍPRAVKY TS PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRÁDKÁŘE

Trisol farm s.r.o. Trisol farm s.r.o.
PŘÍPRAVKY APLIKACE NOVINKY PORADNA DISTRIBUCE VÝROBCE
ZAVŘÍT ZPRAVODAJ

Je výhodná stimulace ječmene jarního i v letech s vysokými výnosy?

Mgr. Zdeněk Špíšek Ph.D.;Ing Radoslav Koprna Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci a Ing. Miroslava Hájková, TRISOL farm s.r.o.

Ječmen jarní je plodina s velmi krátkou vegetační periodou. V případě nedodržení agrotechnických lhůt nebo při nevhodných klimatických podmínkách (nízké teploty a nedostatek srážek během jarního období) dochází k vzniku stresu, který často vede k snížení výnosu zrna. Na zmírnění následků stresu lze v zemědělské praxi použít aplikaci stimulátorů. Jakýmsi dogmatem při aplikaci těchto látek se stala domněnka, že stimulátory se mají použít jen v nepříznivých letech a u slabých porostů. Z našich pokusů vyplynulo, že testované stimulátory řady „TS“ měly prokazatelný účinek i v letech s vysokým výnosem zrna.

Graf 1: Měsíční úhrn srážek ve vegetačních sezonách 2016 -2018:

Graf 2: Průměrná měsíční teplota ve vegetačních sezonách 2016 -2018:

Pro jednotlivé pokusy ve sklizňových letech 2016 – 2018 byla použita poloraná odrůda jarního sladovnického ječmene Francin (Selgen a.s.). V pokusech byl sledován vliv aplikovaných přípravků TS Eva, TS Impuls, TS Sentinel a TS Květa. Provedené pokusy byly na pokusných plochách Univerzity Palackého v Olomouci – Holice a plochách AG. Ditana s.r.o. – Velká Bystřice.V grafech č. 1 a 2 jsou uvedena meteodataČHMÚ z lokality Holice.Ve všech sledovaných letech je patrný srážkový deficit a vysoké teploty, které zvyšují výpar vody. Z tohoto hlediska byl nejhorším rok 2018. Právě v měsících, kdy ječmen potřebuje nejvíce vody pro svůj intenzivní růst a tvorbu zrna (duben - červen), jsou tyto srážkové deficity patrné. Výjimkou byl jen rok 2016, kdy byl relativní dostatek srážek a teploty nebyly příliš vysoké.

Tabulka: Vliv ošetření na výnos ječmene jarního v letech 2016 - 2018:

V průběhu sklizňových let byl zaznamenán pozitivní vliv uvšech testovaných přípravků.Nejvýraznější nárůst výnosu byl sledován po aplikaci přípravků TS Impuls (5,57 %) a TS Sentinel (5,21 %). Znatelný průměrný nárůst výnosu ve srovnání s kontrolou vykazují i přípravky TS Květa (2,96 %) a TS Eva (3,27 %). Ranější aplikace ve fázi odnožování a sloupkování zahustily porost. Zvýšil se tím počet klasů na m2 o 4,25 % u přípravku TS Impuls, u přípravku TS Eva o 4,05 %. Pozdější aplikace nezvýšily počet klasů na jednotce plochy, ale podpořily zejména již vyvinuté odnože, počet zrn v klasech a HTZ.

Zajímavé se jeví i srovnání jednotlivých let a průběhu počasí. Klimaticky nepříznivý rok 2018 byl typický rychlým průběhem jara a značným vláhovým deficitem v průběhu vegetace. Zvýšení výnosupo aplikaci přípravků TS Impuls (7,21 %) a TS Eva (5,15 %) prokázalo, že stimulátory jsou účinné v letech s klimatickými anomáliemi, ale i v letechs normálními srážkami a teplotami.Aplikace stimulátorů v roce 2016, kdy byly klimatické podmínky pro růst ječmene jarního velmi dobré, tyto hypotézy potvrzují. Výnos dosahoval ve srovnání s neošetřenou kontrolou od 2,68 % TS Eva od 8,97 % TS Sentinel.

V přínosu aplikace stimulátorů TS jsme počítali s realizační výkupní cenou sladovnického ječmene 4.516,- Kč/t (průměrná výkupní cena z července 2018). Průměrné zvýšení hrubého zisku bylo v rozmezí 1 189,2 Kč/haaž 2156,6 Kč/ha, přičemž cena aplikovaného přípravku se pohybuje okolo 450 Kč/ha. Výhodou aplikace je také možnost tank-mixu přípravků TS s dalšími přípravky. Aplikace testovaných přípravků byla tedy přínosná nejen v klimaticky nepříznivých letech, ale i v těch příznivých.